Garmin Fenix 3 Sapphire

Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

További ajánlataink

Külföldi áfával forgalmazó boltok ajánlatai

Termékleírás
fēnix and reg; 3 Sapphire Titanium

Cikksz and aacute;m: and nbsp;

010-01338-41
and nbsp;

and middot; Tit and aacute;n and oacute;rasz and iacute;j and eacute;s EXO and trade; antenna GPS and eacute;s GLONASS t and aacute;mogat and aacute;ssal a gyors and eacute;s pontos helymeghat and aacute;roz and aacute;s and eacute;rt and middot; 31 mm k and eacute;p and aacute;tl and oacute;j and uacute;, napf and eacute;nyn and eacute;l is olvashat and oacute; Chroma and trade; kijelző, zaf and iacute;r and uuml;veg and middot; Fitnesz and eacute;s edzőfunkci and oacute;k, p and eacute;ld and aacute;ul VO2 Max and eacute;s Regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si Tan and aacute;csad and oacute; (ha sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelővel haszn and aacute;lja and sup1;) and middot; Szabadt and eacute;ri navig and aacute;ci and oacute;s funkci and oacute;k, p and eacute;ld and aacute;ul 3 tengelyű ir and aacute;nytű, magass and aacute;gm and eacute;rő and eacute;s barom and eacute;ter, TracBack and eacute;s t and aacute;jol and oacute; funkci and oacute; and middot; Connect IQ and trade; kompatibilis, and iacute;gy alkalmaz and aacute;sok, widgetek vagy egyedi and oacute;rasz and aacute;mlapok t and ouml;lthetők fel
A fēnix 3 Sapphire Titanium ellen and aacute;ll and oacute;, nagy tud and aacute;s and uacute; and eacute;s okos multisport edző GPS and eacute;s and oacute;ra. Edz and eacute;sre and eacute;s szabadt and eacute;ri sportokra kialak and iacute;tott tud and aacute;s and aacute;val a fēnix 3 k and eacute;sz a sportra and eacute;s a kalandokra. A Connect IQ rendszeren kereszt and uuml;l szem and eacute;lyre szabhat and oacute; and oacute;rasz and aacute;mlapokat, adatmezőket, widgeteket and eacute;s tev and eacute;kenys and eacute;geket t and ouml;lthet r and aacute; and oacute;r and aacute;j and aacute;ra. Mindezen fel and uuml;l a fēnix 3 v and eacute;kony and eacute;s k and ouml;nnyű, and iacute;gy nem fogja h and aacute;tr and aacute;ltatni sportol and aacute;s k and ouml;zben vagy a napi tev and eacute;kenys and eacute;gei sor and aacute;n.

and nbsp;
Komoly st and iacute;lus, mely ellen and aacute;ll a legt and ouml;bb k and ouml;rnyezeti hat and aacute;snak
A fēnix 3 Sapphire Titanium tit and aacute;nkerettel, and oacute;rasz and iacute;jjal and eacute;s gombokkal rendelkezik, melyek tov and aacute;bbi erős and iacute;t and eacute;st kaptak az extra ellen and aacute;ll and oacute;s and aacute;g and eacute;rdek and eacute;ben. A napf and eacute;nyn and eacute;l is j and oacute;l l and aacute;that and oacute;, nagy felbont and aacute;s and uacute;, sz and iacute;nes Chroma kijelző LED h and aacute;tt and eacute;rvil and aacute;g and iacute;t and aacute;ssal rendelkezik. A fēnix 3 v and iacute;zhatlan 100 m and eacute;teres m and eacute;lys and eacute;gig, akkumul and aacute;tora pedig ak and aacute;r 50 and oacute;r and aacute;n and aacute;t is and uuml;zemelhet UltraTrac and uuml;zemm and oacute;dban. Folyamatos GPS haszn and aacute;lat mellett 16 and oacute;r and aacute;n and aacute;t műk and ouml;dhet, kar and oacute;rak and eacute;nt pegi ak and aacute;r 3 h and oacute;napon and aacute;t is rendelkez and eacute;sre and aacute;ll (haszn and aacute;latt and oacute;l and eacute;s be and aacute;ll and iacute;t and aacute;st and oacute;l f and uuml;ggően).
and nbsp;
and nbsp;
Fejlett fitnesz adatok
A fēnix 3 sz and aacute;mos edzőfunkci and oacute;t biztos and iacute;t, mely megmutatja and aacute;llapot and aacute;t and eacute;s erőnl and eacute;t and eacute;t. Az első, a VO2 Max becslő funkci and oacute;. Ha sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelővel and sup1; haszn and aacute;lja, a fēnix 3 and ouml;sszes and iacute;ti az adatokat, p and eacute;ld and aacute;ul a fut and aacute;si sebess and eacute;get, sz and iacute;vritmust, mely seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel k and eacute;pes megbecs and uuml;lni a szervezete and aacute;ltal percenk and eacute;nt maxim and aacute;lisan felhaszn and aacute;lt oxig and eacute;n mennyis and eacute;g and eacute;t. K and ouml;vesse figyelemmel fejlőd and eacute;se sor and aacute;n a VO2 Max and eacute;rt and eacute;k and eacute;t and eacute;s and iacute;gy l and aacute;thatja, hogy nő erőnl and eacute;te, melyet and ouml;sszahasonl and iacute;that a hasonl and oacute; edzets and eacute;gi szintű felhaszn and aacute;l and oacute;kkal. Az egy and eacute;b fitnesz inform and aacute;ci and oacute;k k and ouml;z and ouml;tt megtal and aacute;lhat and oacute; a regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute;, valamint a Verseny Előrejelző is. Ez k and eacute;pes megmutatni, hogy a VO2 Max and eacute;rt and eacute;ke alapj and aacute;n megk and ouml;zel and iacute;tőleg mennyi idő alatt tud lefutni adott hossz and uacute;s and aacute;g and uacute; versenyt.
and nbsp;
and nbsp;
Fut and aacute;si dinamika funkci and oacute;
A fēnix 3 tartalmazza a Garmin fut and aacute;si inform and aacute;ci and oacute;s rendszer and eacute;t, mely adatokat t and ouml;bb and eacute;rz and eacute;kelő haszn and aacute;lat and aacute;val sz and aacute;m and iacute;t ki. Ha a HRM-Run p and aacute;ntot and sup1; haszn and aacute;lja, a fēnix 3 tov and aacute;bb and iacute;tja az and uuml;temet, f and uuml;ggőleges oszcill and aacute;ci and oacute;t and eacute;s talaj and eacute;rint and eacute;si időt. Ezek az adatok egy and uuml;ttesen jelentik a fut and aacute;si dinamik and aacute;t, melyek befoly and aacute;solj and aacute;k a fut and aacute;si hat and eacute;konys and aacute;g and aacute;t.
and nbsp;
and nbsp;
and Uacute;sz and aacute;si profil and eacute;s s and iacute;-snowboard and uuml;zemm and oacute;d
A fēnix 3 nem csak fut and aacute;sra haszn and aacute;lhat and oacute;, hanem p and eacute;ld and aacute;ul and uacute;sz and aacute;sedz and eacute;sei vagy s and iacute;el and eacute;s sor and aacute;n is seg and iacute;ti. A Garmin Swim and trade; and uacute;sz and aacute;si funkci and oacute;it k and ouml;lcs and ouml;nv and eacute;ve, a fēnix 3 r and ouml;gz and iacute;ti a t and aacute;vols and aacute;got, and uuml;temet, csap and aacute;ssz and aacute;mot and eacute;s egy and eacute;b adatokat. Csak mondja meg a fēnix 3-nak a medence hossz and aacute;t and eacute;s kezdje meg az edz and eacute;st. A s and iacute;-snowboard funkci and oacute; mutatja a sebess and eacute;get, t and aacute;vols and aacute;got, f and uuml;ggőleges sebess and eacute;get, valamint automatikus időm and eacute;r and eacute;st ind and iacute;t, amint elkezd ereszkedni (a s and iacute;liften felfel and eacute; haladva nem m and eacute;r). Ak and aacute;r kesztyűvel is kezelhető ANT+ t and aacute;vir and aacute;ny and iacute;t and oacute;k and eacute;nt is haszn and aacute;lhatja a VIRB and reg; and eacute;s VIRB Elite akci and oacute;kamer and aacute;khoz.
and nbsp;
and nbsp;
Navig and aacute;ljon!
Nincs m and eacute;g egy olyan GPS and eacute;s ABC (magass and aacute;gm and eacute;rő, barom and eacute;ter and eacute;s ir and aacute;nytű) kar and oacute;ra, mely tartalmazn and aacute; mindazt az edz and eacute;si funkci and oacute;t and eacute;s GPS technol and oacute;gi and aacute;t, mint a fēnix 3. and Aacute;tfog and oacute; navig and aacute;ci and oacute;s and eacute;s nyomvonal r and ouml;gz and iacute;t and eacute;si funkci and oacute;i seg and iacute;tenek, ha let and eacute;r a jel and ouml;lt and uacute;tvonalr and oacute;l. Be and eacute;p and iacute;tett and eacute;rz and eacute;kelői ir and aacute;ny, magass and aacute;g and eacute;s időj and aacute;r and aacute;sv and aacute;ltoz and aacute;si inform and aacute;ci and oacute;kat biztos and iacute;tanak.
and nbsp;
GPS nyomvonalat r and ouml;gz and iacute;t and uacute;tja sor and aacute;n, valamint megjel and ouml;lheti a fontos helyeket, and uacute;gymint a start/c and eacute;l helysz and iacute;ne, ellenőrzőpontok, s and aacute;torhely vagy a j and aacute;rműve parkol and oacute;helye. A fēnix 3 k and eacute;pes and uacute;tpontokb and oacute;l and ouml;ssze and aacute;ll and iacute;tott and uacute;tvonalon t and ouml;rt and eacute;nő navig and aacute;ci and oacute;ra, ak and aacute;r 1000 and uacute;tpont and eacute;s 10000 nyomvonalpont t and aacute;rol and aacute;s and aacute;ra.
Tervezzen utaz and aacute;sokat and eacute;s ossza meg kalandjait csal and aacute;dj and aacute;val, bar and aacute;taival a BaseCamp and trade; seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel. A fēnix ANT+ and eacute;s Bluetooth and reg; Smart k and eacute;pess and eacute;gekkel is rendelkezik, and iacute;gy vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l is tov and aacute;bb and iacute;thatja a helyeket, and uacute;tvonalakat vagy geol and aacute;d and aacute;kat.
and nbsp;
Magass and aacute;gm and eacute;rő, Barom and eacute;ter, Ir and aacute;nytű
A fēnix 3 ABC and eacute;rz and eacute;kelőket tartalmaz, melyek val and oacute;s idejű inform and aacute;ci and oacute;t adnak. A be and eacute;p and iacute;tett magass and aacute;gm and eacute;rő mutatja a magass and aacute;g and aacute;t and eacute;s pontosan k and ouml;veti az emelked and eacute;st and eacute;s s and uuml;llyed and eacute;st, m and iacute;g a barom and eacute;ter seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel megbecs and uuml;lhető a v and aacute;rhat and oacute; időj and aacute;r and aacute;s. A 3 tengelyű ir and aacute;nytű akkor is mutatja az ir and aacute;nyt, ha and eacute;ppen nem mozog.
and nbsp;
A fēnix 3 automatikusan kalibr and aacute;lja az ABC and eacute;rz and eacute;kelőket a GPS seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel, mely a pontos, az aktu and aacute;lis időz and oacute;n and aacute;nak megfelelő and oacute;r and aacute;t is biztos and iacute;tja. A zavarmentes hőm and eacute;rs and eacute;kleti adatokhoz haszn and aacute;lja az opcion and aacute;lis tempe and trade; k and uuml;lső hőm and eacute;rs and eacute;klet jelad and oacute;t.
and nbsp;
Connect IQ
A fēnix 3 a Connect IQ fel and uuml;letet haszn and aacute;lja, and iacute;gy sz and aacute;mos speci and aacute;lis alkalmaz and aacute;s, widget vagy egyedi sz and aacute;mlap t and ouml;lthető le hozz and aacute;, and iacute;gy t and eacute;ve m and eacute;g okosabb and aacute; ezt a Garmin okos and oacute;r and aacute;t.
and nbsp;
and nbsp;
Maradjon kapcsol and oacute;dva
Okos and Eacute;rtes and iacute;t and eacute;seinek k and ouml;sz and ouml;nhetően nem marad le az e-mail vagy a sz and ouml;veges and uuml;zenetekről, and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sekről, melyeket az and oacute;r and aacute;n l and aacute;that akkor is, ha a telefonja a t and aacute;sk and aacute;j and aacute;ban van. A fēnix 3 vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l fogadja a jeleket az arra alkalmas iPhone and reg; 4s (vagy and uacute;jabb) vagy Android and trade; okostelefonr and oacute;l and sup2;, and eacute;s jelzi, ha and uuml;zenete and eacute;rkezett, megmutatva azt a saj and aacute;t kiejlzőj and eacute;n.
and nbsp;
and sup1;Sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelő and eacute;s HRM-run p and aacute;nt k and uuml;l and ouml;n v and aacute;s and aacute;rolhat and oacute;. and sup2;P and eacute;lda a haszn and aacute;lhat and oacute; telefonokra: iPhone 4S vagy and uacute;jabb, Android 4.3, Galaxy S3 vagy and uacute;jabb, Galaxy Note 3, Moto X, Moto G, HTC One, Nexus 4 and amp; 5 and eacute;s and uacute;jabb; a telefonnak Bluetooth Smart k and eacute;pesnek kell lennie. Az iPhone az Apple Inc. bejegyzett v and eacute;djegye, az Android a Google Inc. v and eacute;djegye
and nbsp;

Fizikai jellemzők

M and eacute;ret, Sz and eacute;l. xMag. xM and eacute;lys: 5.1 x 5.1 x 1.6 cm

Kijelző m and eacute;ret (Sz and eacute;l. xMag. ): 3.1 cm k and eacute;p and aacute;tl and oacute;

Kijelző felbont and aacute;s (Sz and eacute;l. xMag. ): 218 x 218 k and eacute;ppont

Kijelző t and iacute;pus: transzflekt and iacute;v MIP sz and iacute;nes

S and uacute;ly: 136,0g

Akkumul and aacute;tor: and Uacute;jrat and ouml;lthető 300 mAh l and iacute;tium-ion

Műk and ouml;d and eacute;si idő: Ak and aacute;r 50 and oacute;ra UltraTrac m and oacute;dban, 20 and oacute;ra GPS m and oacute;dban and eacute;s ak and aacute;r 6 h and eacute;t and oacute;ra and uuml;zemm and oacute;dban

V and iacute;zhatlan: Igen

Nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű vevő: Igen

Glonass műholdas rendszer haszn and aacute;lata: Igen

T and eacute;rk and eacute;pek and eacute;s Mem and oacute;ria

Alapt and eacute;rk and eacute;p: Nem

Előre t and ouml;lt and ouml;tt t and eacute;rk and eacute;pek: Nem

Tov and aacute;bbi t and eacute;rk and eacute;pek fogad and aacute;sa: Nem

Be and eacute;p and iacute;tett mem and oacute;ria: 32 MB, 23 MB szabadon felhaszn and aacute;lhat and oacute;

Adatk and aacute;rtya: -

and Uacute;tpont/Kedvenc/Helysz and iacute;n:: 1000

and Uacute;tvonalak: 50

Nyomvonal mem and oacute;ria: 10000 pontb and oacute;l and aacute;ll and oacute; akt and iacute;v, ebből 100 menthető

Jellemzők

Automatikus tervez and eacute;s: Nem

Elektronikus ir and aacute;nytű: Igen

Barometrikus magass and aacute;gm and eacute;rő: Igen

Geocachingre is aj and aacute;nlott: Igen

K and uuml;lt and eacute;ri GPS-j and aacute;t and eacute;kok: Nem

Vad and aacute;sz/Hal and aacute;sz adatb and aacute;zis: Igen

3D t and eacute;rk and eacute;p n and eacute;zet: Nem

Nap/Hold adatb and aacute;zis: Igen

and Aacute;r/Ap and aacute;ly adatb and aacute;zis: Nem

Ter and uuml;letm and eacute;r and eacute;s: Igen

Egy and eacute;ni and Eacute;rdekes pontok (saj and aacute;t POIk bet and ouml;lt and eacute;s and eacute;nek t and aacute;mogat and aacute;sa): Nem

K and eacute;sz and uuml;l and eacute;kről-k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kre adat and aacute;tvitel vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l: Nem

K and eacute;p n and eacute;zegető: Nem

and Uacute;szik: Nem

Digit and aacute;lis f and eacute;nyk and eacute;pezőg and eacute;p: Nem

H and aacute;romtengelyes elektronikus ir and aacute;nytű: Igen

F and eacute;nyk and eacute;p navig and aacute;ci and oacute; (geotaggelt f and eacute;nyk and eacute;pekre navig and aacute;ci and oacute;): Nem

Garmin Connect komptaiblis: Igen

Saj and aacute;t t and eacute;rk and eacute;p kompatibilis (Custom maps): Nem

Be and eacute;p and iacute;tett f and eacute;nyk and eacute;pezőg and eacute;p: Nem

Egy and eacute;b: Bluetooth, ANT, Wi-Fi kompatibilis, Connect IQ app t and aacute;mogat and aacute;s, időj and aacute;r and aacute;s riaszt and aacute;s Így is ismerheti: Fenix3Sapphire
Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^