Garmin Forerunner 630

Megközelítés:
Javasolt útvonal:  

További ajánlataink

Termékleírás
Forerunner 630

Cikksz and aacute;m: and nbsp;

010-03717-20

and nbsp;
and nbsp;

and nbsp;
and nbsp;

and nbsp;
and middot; and Eacute;rintőkijelzős GPS-es and oacute;ra nagy felbont and aacute;s and uacute;, sz and iacute;nes kijelzővel and middot; Fejlett fut and aacute;sdinamika and sup1;, mely talaj and eacute;rint and eacute;si időt, l and eacute;p and eacute;shosszt and eacute;s f and uuml;ggőleges oszcill and aacute;ci and oacute;t is m and eacute;r and middot; Szervezet terhel and eacute;si inform and aacute;ci and oacute;k: teljes and iacute;tm and eacute;ny figyel and eacute;s and eacute;s tejsav k and uuml;sz and ouml;b and eacute;rt and eacute;k m and eacute;r and eacute;s and sup2; and middot; Kapcsolt funkci and oacute;k and sup3;: automatikus adatfelt and ouml;lt and eacute;s Garmin Connect and trade; fel and uuml;letre, val and oacute;s idejű k and ouml;vet and eacute;s, hangriaszt and aacute;sok, zenevez and eacute;rl and eacute;s, okos and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sek and eacute;s k and ouml;z and ouml;ss and eacute;gi megoszt and aacute;sok and middot; Let and ouml;lthető adatmezők, and oacute;ra sz and aacute;mlapok, widgetek and eacute;s alkalmaz and aacute;sok a Connect IQ and trade; fel and uuml;letről
and nbsp;
and nbsp;
A sz and aacute;mok, melyek meghat and aacute;roznak egy fut and oacute;t
Legyen sz and oacute; ak and aacute;r az első maratonr and oacute;l, vagy egy szem and eacute;lyes rekord megd and ouml;nt and eacute;s and eacute;ről, a Forerunner 630 mindazt a bős and eacute;ges adatmennyis and eacute;get ny and uacute;jtja, ami az edz and eacute;shez and eacute;s a versenyhez sz and uuml;ks and eacute;ges. Ellenőrizze erőnl and eacute;t and eacute;t a 630-as and eacute;s a HRM-Run sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelő p and aacute;ros and iacute;t and aacute;s and aacute;val and eacute;s m and aacute;r l and aacute;thatja is l and eacute;p and eacute;s and uuml;tem and eacute;t, f and uuml;ggőleges oszcill and aacute;ci and oacute;j and aacute;t and eacute;s a talaj and eacute;rint and eacute;si idej and eacute;t. Tov and aacute;bbi fut and aacute;sdinamikak and eacute;nt megjelen and iacute;thető a talaj and eacute;rint and eacute;si idő egyens and uacute;lya, a l and eacute;p and eacute;shossz and eacute;s a f and uuml;ggőleges ar and aacute;ny.
and nbsp;

and nbsp;
Teljes and iacute;tm and eacute;ny and eacute;nek bizony and iacute;t and eacute;ka
A Forerunner 630 kiterjedt fiziol and oacute;giai m and eacute;r and eacute;seivel a legt and ouml;bbet hozhatja ki edz and eacute;seiből, tudva, hogy mit tud el and eacute;rni a hat and aacute;rok feszeget and eacute;s and eacute;vel. Amint a Forerunner 630 megtanulta a tejsav k and uuml;sz and ouml;b and eacute;rt and eacute;keit egy ir and aacute;ny and iacute;tott teszt sor and aacute;n, egyszerűen felhaszn and aacute;lhatja azt edz and eacute;sei and eacute;s z and oacute;n and aacute;i meghat and aacute;roz and aacute;s and aacute;hoz. Az and aacute;ltal and aacute;nos edz and eacute;si terhel and eacute;s, alv and aacute;si and eacute;s t and aacute;panyag and eacute;rt and eacute;kek, valamint az and aacute;ltal and aacute;nos and eacute;letvitel and eacute;ben felhalmoz and oacute;dott fesz and uuml;lts and eacute;g mind befoly and aacute;solja az edz and eacute;si teljes and iacute;tm and eacute;ny and eacute;t. Hogy jobban and aacute;tl and aacute;ssa, mely napokon is c and eacute;lszerű kem and eacute;nyen edzeni, vagy mikor jobb pihennie, a Forerunner 630 a sz and iacute;vritmus and aacute;n alapulva a terhel and eacute;snek megfelelően oszt and aacute;lyozza. A teljes and iacute;tm and eacute;ny and eacute;nek and aacute;llapota tov and aacute;bbi inform and aacute;ci and oacute;t ad, hogy hogyan szerepelhet edz and eacute;se sor and aacute;n. Amikor fut, ez a funkci and oacute; elemzi az and uuml;temet, sz and iacute;vritmust and eacute;s annak v and aacute;ltoz and aacute;s and aacute;t, hogy val and oacute;s idejű k and eacute;pet mutasson a teljes and iacute;tők and eacute;pess and eacute;g and eacute;ről.
and nbsp;
Amikor and eacute;ppen strat and eacute;gi and aacute;t dolgoz ki a k and ouml;vetkező verseny and eacute;re, a Forerunner 630-as seg and iacute;ts and eacute;get ny and uacute;jthat a becs and uuml;lt VO2 max and sup2; and eacute;rt and eacute;kei szerinti versenyidők becsl and eacute;s and eacute;vel. A be and eacute;p and iacute;tett regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute; azt is jelzi, ha egy erősebb edz and eacute;st k and ouml;vetően c and eacute;lszerű visszavennie.
and nbsp;
Szabja szem and eacute;lyre and oacute;r and aacute;j and aacute;t and eacute;s edz and eacute;seit
and nbsp;
Nincs k and eacute;t ugyanolyan fut and oacute;, ahogy nincs k and eacute;t ugyanolyan c and eacute;l sem. and Aacute;ll and iacute;tsa be az and Ouml;nnek megfelelő c and eacute;lokat a Garmin Connectről let and ouml;lthető fejlett edz and eacute;stervekkel and eacute;s edz and eacute;sekkel. Ak and aacute;r az and oacute;r and aacute;ja adatmezőit is szem and eacute;lyre szabhatja, vagy let and ouml;lthet sz and aacute;mlapokat, alkalmaz and aacute;sokat az ingyenes Connect IQ and aacute;ruh and aacute;zb and oacute;l.
and nbsp;
Egyszerű. Pont.
Letisztult, egyszerűen and aacute;tl and aacute;that and oacute; t and aacute;bl and aacute;zatok, grafikonok and eacute;s vakt and eacute;rk and eacute;pek mutatj and aacute;k a tev and eacute;kenys and eacute;geit, jelzik and aacute;llapot and aacute;t a Garmin Connect fel and uuml;leten, ahova ak and aacute;r vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l t and ouml;ltheti fel az elv and eacute;gzett edz and eacute;seket, ahol bar and aacute;taival, ismerőseivel virtu and aacute;lis versenyeken is indulhat. Megn and eacute;zheti az aktu and aacute;lis vagy előrejelzett időj and aacute;r and aacute;st, and eacute;s a telefonj and aacute;r and oacute;l and eacute;rkező okos jelz and eacute;seket k and ouml;zvetlen and uuml;l az and oacute;r and aacute;j and aacute;n.
and nbsp;

Fizikai jellemzők

M and eacute;ret, Sz and eacute;l. xMag. xM and eacute;lys: 4.5 x 4.5 x 1.17 cm

Kijelző m and eacute;ret (Sz and eacute;l. xMag. ): 3.11 cm k and eacute;p and aacute;tl and oacute;

Kijelző felbont and aacute;s (Sz and eacute;l. xMag. ): 215 x 180 k and eacute;ppont

Kijelző t and iacute;pus: Sz and iacute;nes and eacute;rintőkijelző

S and uacute;ly: 44,0g

Akkumul and aacute;tor: and uacute;jrat and ouml;lthető l and iacute;tium-ion

Műk and ouml;d and eacute;si idő: ak and aacute;r 16 and oacute;ra edz and eacute;s m and oacute;dban, and oacute;rak and eacute;nt ak and aacute;r 4 h and eacute;t

V and iacute;zhatlan: Igen

Nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű vevő: Igen

Glonass műholdas rendszer haszn and aacute;lata: Igen

T and eacute;rk and eacute;pek and eacute;s Mem and oacute;ria

Alapt and eacute;rk and eacute;p: Nem

Tov and aacute;bbi t and eacute;rk and eacute;pek fogad and aacute;sa: Nem

Be and eacute;p and iacute;tett mem and oacute;ria: 200 and oacute;r and aacute;nyi aktivit and aacute;s

Adatk and aacute;rtya: nincs

and Uacute;tpont/Kedvenc/Helysz and iacute;n:: 0

and Uacute;tvonalak: 0

Jellemzők

Sz and iacute;vritmus jelad and oacute;: Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

L and eacute;p and eacute;ssz and aacute;ml and aacute;l and oacute; (Foot pod): Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

Ker and eacute;kfordulat and eacute;s and uuml;tem jelad and oacute;: Igen (opcion and aacute;lis jelad and oacute;val)

Automatikus szinkroniz and aacute;l and aacute;s sz and aacute;m and iacute;t and oacute;g and eacute;ppel: Igen

Garmin Connect and trade; kompatibilis (online k and ouml;z and ouml;ss and eacute;g, ahol elemezhetők and eacute;s megoszthat and oacute;k az adatok): Igen

Garmin Training Center and reg; szoftver kompatibilis: Nem

Virtual Partner and reg; (edz and eacute;s egy digit and aacute;lis ellenf and eacute;llel): Igen

Edz and eacute;sek (versenyz and eacute;s kor and aacute;bbi edz and eacute;sekkel): Igen

Auto Pause and reg; (sz and uuml;netelteti az edz and eacute;st időre vagy sebess and eacute;gre): Igen

Auto Scroll (az adatk and eacute;pernyőket v and aacute;ltja automatikusan): Igen

Auto Lap and reg; (automatikusan and uacute;j k and ouml;rt ind and iacute;t): Igen

Multi-sport (egy gombnyom and aacute;sra v and aacute;lt sport and aacute;gat): Igen

Egyszerű edz and eacute;sek (idő, t and aacute;vols and aacute;g, kal and oacute;ria c and eacute;l megad and aacute;s): Igen

Fejlett edz and eacute;sek (egyedi, c and eacute;lorient and aacute;lt edz and eacute;sek): Igen

and Uuml;tem riaszt and aacute;s (jelez, ha kiesett az and uuml;temből): Igen

Idő/t and aacute;vols and aacute;g riaszt and aacute;s (c and eacute;l el and eacute;r and eacute;sekor jelez): Igen

Intervallum edz and eacute;s (be and aacute;ll and iacute;that and oacute; edző and eacute;s pihenő idők): Igen

Szem and eacute;lyre szabhat and oacute; k and eacute;pernyők: Igen

Barometrikus magass and aacute;gm and eacute;rő: Nem

K and eacute;sz and uuml;l and eacute;kről-k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kre adat and aacute;tvitel vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l: Nem

Power meter kompatibilis (megjelen and iacute;ti egy and eacute;b ANT+ and trade;-k and eacute;pes eszk and ouml;z and ouml;k adatait): Nem

Sport and oacute;ra: Igen

Rezgő riaszt and aacute;s: Igen

Hőm and eacute;rs and eacute;klet: Nem

Virtual racer (kor and aacute;bbi menetek ellen versenyz and eacute;s): Nem

Edz and eacute;s hat and eacute;konys and aacute;g: Igen

Sz and iacute;vritmus alap and uacute; kal and oacute;riasz and aacute;m and iacute;t and aacute;s: Igen

and Uacute;sz and aacute;si adatok (csap and aacute;s t and iacute;pusa and eacute;s sz and aacute;ma, medence hossz): Nem

Bluetooth technol and oacute;gia: Igen

Garmin Connect and trade; Mobile kompatibilis: Igen

Okostelefonon kereszt and uuml;l kapcsolt funkci and oacute;k: Igen

Egy and eacute;b: VO2 max becsl and eacute;s, regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute;, verseny előrejelz and eacute;s, m and aacute;sodik gener and aacute;ci and oacute;s fut and aacute;si dinamika, Wi-Fi Így is ismerheti: Forerunner630

Galéria

Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^