Garmin Quatix 3 010-01338-1B

Garmin Quatix 3 010-01338-1B

169 900 Ft-tól 2 ajánlat
Megközelítés:
Javasolt útvonal:  
Termékleírás
quatix and reg; 3

Cikksz and aacute;m: and nbsp;

010-01338-1B

and nbsp;

Rozsdamentes EXO and trade; antenna GPS and eacute;s GLONASS v and eacute;tellel
Navig and aacute;ci and oacute;s funkci and oacute;k: 3 tengelyű ir and aacute;nytű, magass and aacute;gm and eacute;rő, barom and eacute;ter, TracBack and reg; and eacute;s Sight and lsquo;N Go t and aacute;jol and oacute;
K and ouml;nnyen haszn and aacute;lhat and oacute; haj and oacute;s alkalmaz and aacute;sok helyi and aacute;r/ap and aacute;ly adatokkal, vitorl and aacute;s funkci and oacute;kkal, hal and aacute;sz/vad and aacute;sz adatb and aacute;zissal, horgonycs and uacute;sz and aacute;s-riaszt and aacute;ssal, and eacute;bresztővel and eacute;s egyebekkel
Multisport funkci and oacute;k fut and aacute;shoz, t and uacute;r and aacute;z and aacute;shoz, and uacute;sz and aacute;shoz and eacute;s egy and eacute;b sportokhoz
Tev and eacute;kenys and eacute;gk and ouml;vető, mely sz and aacute;molja a l and eacute;p and eacute;seket, el and eacute;getett kal and oacute;ri and aacute;t and eacute;s megm and aacute;szott emeleteket

A quatix 3 GPS-es okos and oacute;ra a v and iacute;zre termett. Fontos haj and oacute;z and aacute;si-, horg and aacute;sz- and eacute;s vitorl and aacute;s funkci and oacute;ival, k and uuml;l and ouml;nleges megjelen and eacute;s and eacute;vel tekint and eacute;lyt parancsol m and eacute;g a sz and aacute;razf and ouml;ld and ouml;n is. T and ouml;bb, mint egy and oacute;ra, ez egy hordhat and oacute; műszer, mely az adatokat az arra alkalmas haj and oacute;z and aacute;si rendszerekből fogadja. Ez az okos and oacute;ra sz and aacute;mos horg and aacute;szfunkci and oacute;t biztos and iacute;t, verseny időm and eacute;rőt, startvonal and eacute;s takkol and aacute;si seg and eacute;dletet ny and uacute;jt, tov and aacute;bb and aacute; jelzi az esetleges horgonycs and uacute;sz and aacute;st. Okos and eacute;rtes and iacute;t and eacute;seket tov and aacute;bb and iacute;t telefonj and aacute;r and oacute;l (h and iacute;v and aacute;sok, and uuml;zenetek, and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sek) and eacute;s ak and aacute;r a FUSION and reg; hangrendszer and eacute;t is vez and eacute;relheti vele. Mindezeken fel and uuml;l tev and eacute;kenys and eacute;gk and ouml;vető, multisport kar and oacute;ra and eacute;s hasznos seg and eacute;deszk and ouml;z t and uacute;r and aacute;z and aacute;skor, kir and aacute;ndul and aacute;skor vagy and uacute;sz and aacute;sn and aacute;l.
and nbsp;
V and iacute;zre tervezt and eacute;k, de a sz and aacute;razf and ouml;ld and ouml;n is meg and aacute;llja a hely and eacute;t
A quatix 3 v and eacute;delmet ny and uacute;jt and oacute;, rozsdamentes ac and eacute;l EXO kerete nem csak j and oacute;l n and eacute;z ki, de funkci and oacute;ja is van. Ebben tal and aacute;lhat and oacute; a be and eacute;p and iacute;tett nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű GPS and eacute;s GLONASS antenna, valamint ez and ouml;leli k and ouml;r and uuml;l a napf and eacute;nyn and eacute;l is olvashat and oacute;, nagy felbont and aacute;s and uacute;, LED megvil and aacute;g and iacute;t and aacute;s and uacute; Garmin Chroma Display and trade; k and eacute;pernyőt, mely b and aacute;rmilyen f and eacute;nyviszonyok k and ouml;z and ouml;tt nagyszerű leolvashat and oacute;s and aacute;got biztos and iacute;t. V and iacute;zhatlan ak and aacute;r 100 m and eacute;teres m and eacute;lys and eacute;gig, akkumul and aacute;tora pedig ak and aacute;r 20 and oacute;r and aacute;n and aacute;t is kitart GPS haszn and aacute;lata mellett, 50 and oacute;r and aacute;n and aacute;t UltraTrac and trade; m and oacute;dban vagy 6 h and eacute;ten and aacute;t and oacute;rak and eacute;nt (be and aacute;ll and iacute;t and aacute;s f and uuml;ggv and eacute;ny and eacute;ben).
and nbsp;
and nbsp;
Előre bet and ouml;lt and ouml;tt haj and oacute;s funkci and oacute;k
T and ouml;bb, mint egy egyszerű and oacute;ra, ez egy hordozhat and oacute;, NMEA 2000 and reg; adatokat k and ouml;zvet and iacute;tő műszer. Egy gyors pillant and aacute;ssal leolvashatja a sebess and eacute;g and eacute;t, v and iacute;zm and eacute;lys and eacute;get, hőm and eacute;rs and eacute;kletet vagy a sz and eacute;ladatokat. Okostelefonj and aacute;n kereszt and uuml;l naprak and eacute;sz and aacute;r/ap and aacute;ly adatokat is let and ouml;lthet, melyeket az and oacute;ra megjelen and iacute;t. A k and uuml;l and ouml;n and aacute;ll and oacute; MOB (ember a v and iacute;zben) gombbal a felhaszn and aacute;l and oacute; gyorsan elt and aacute;rolhatja a helyet, melyre azonnal el is ind and iacute;thatja a navig and aacute;ci and oacute;t. Előre bet and ouml;lt and ouml;tt haj and oacute;s st and iacute;lus and uacute; and oacute;rasz and aacute;mlapjaival szem and eacute;lyre szabhatja a megjelen and eacute;s and eacute;t.
and nbsp;
and nbsp;
Horg and aacute;sszon tavakban a quatix 3 and oacute;r and aacute;val
and Uacute;tvonalakat, and uacute;tpontokat and eacute;s t and ouml;lthet a quatix 3-ba. GPS and eacute;s GLONASS műholdv and eacute;tel and eacute;vel gyorsan and eacute;s pontosan elt and aacute;rolhat helyeket, melyekre k and eacute;sőbb visszanavig and aacute;lhat. A quatix 3 automatikusan r and ouml;gz and iacute;ti a nyomvonalat, melyen vissza is tudja vezetni a kiindul and aacute;si hely and eacute;re. Lehets and eacute;ges tov and aacute;bb and aacute; t and aacute;jol and oacute;k and eacute;nt is haszn and aacute;lni a Sight and lsquo;N Go navig and aacute;ci and oacute;s funkci and oacute;val. V and aacute;lasszon ki egy pontot a t and aacute;volban and eacute;s a quatix 3 az and uacute;tvonalon tartja. Kifejezetten hasznos lehet ez a kajakosoknak and eacute;s kenusoknak. T and uacute;r and aacute;i sor and aacute;n a hal and aacute;sz/vad and aacute;sz and eacute;s a napkelte, napnyugta adatok tov and aacute;bbi seg and iacute;ts and eacute;get ny and uacute;jtanak.
and nbsp;
and nbsp;
Horg and aacute;szat a ny and iacute;lt v and iacute;zen a quatix 3-mal
A s and oacute;sv and iacute;zi horg and aacute;szok and eacute;rt and eacute;kelik a sz and aacute;mukra k and eacute;sz and iacute;tett funkci and oacute;kat. A navig and aacute;ci and oacute;s and eacute;s a MOB funkci and oacute;n k and iacute;v and uuml;l a quatix 3 k and eacute;pes fogadni az NMEA 2000 adatfolyamot, and iacute;gy mutatja a m and eacute;lys and eacute;get, sebess and eacute;get, v and iacute;zhőm and eacute;rs and eacute;kletet and eacute;s egy and eacute;b, fontos inform and aacute;ci and oacute;kat, r and ouml;gt and ouml;n a csukl and oacute;j and aacute;n. A be and eacute;p and iacute;tett nyom and aacute;sm and eacute;rő k and ouml;veti a l and eacute;gnyom and aacute;sv and aacute;ltoz and aacute;st, and iacute;gy megj and oacute;solhat and oacute; a v and aacute;rhat and oacute; időj and aacute;r and aacute;sv and aacute;ltoz and aacute;s. Okostelefonj and aacute;n kereszt and uuml;l a ter and uuml;leti and aacute;r/ap and aacute;ly adatokat is let and ouml;ltheti.
and nbsp;
and nbsp;
Haj and oacute;z and aacute;s a quatix 3-mal
A quatix 3 okos and oacute;r and aacute;val a csukl and oacute;j and aacute;n jobban ir and aacute;ny and iacute;thatja haj and oacute;j and aacute;t and eacute;s pontosabb helyzetismerete lesz. Az NMEA 2000 adatokon t and uacute;l be and aacute;ll and iacute;that horgonycs and uacute;sz and aacute;s riaszt and aacute;st, and iacute;gy a haj and oacute; sodr and oacute;d and aacute;sakor az and oacute;ra jelez. and Eacute;bresztő and eacute;s horgonyk and ouml;t and eacute;lhossz sz and aacute;m and iacute;t and oacute; alkalmaz and aacute;sa is hasznos seg and iacute;ts and eacute;g a fed and eacute;lzeten. Ha b and aacute;rmi t and ouml;rt and eacute;nne a haj and oacute; navig and aacute;ci and oacute;s rendszer and eacute;vel, m and aacute;sodlagos k and eacute;sz and uuml;l and eacute;knek is kiv and aacute;l and oacute; eszk and ouml;z.
and nbsp;
and nbsp;
Vitorl and aacute;z and aacute;s a quatix 3-mal
Ha versenyez, sz and aacute;mos fontos, vitorl and aacute;s adatot l and aacute;that az and oacute;r and aacute;j and aacute;n. A virtu and aacute;lis startvonal fel and aacute;ll and iacute;t and aacute;s and aacute;val (2 GPS poz and iacute;ci and oacute; megad and aacute;sa sz and uuml;ks and eacute;ges) a quatix 3 kisz and aacute;m and iacute;tja a t and aacute;vols and aacute;got and eacute;s h and aacute;tralevő időt a startvonalig. A visszasz and aacute;ml and aacute;l and oacute; and eacute;s a virtu and aacute;lis startvonal ismeret and eacute;ben a quatix 3 megmutatja az ide and aacute;lis sebess and eacute;get. A nagy sz and aacute;mok and eacute;s az adatok seg and iacute;tenek a kapit and aacute;nynak, hogy a legnagyobb sebess and eacute;ggel and eacute;s a legide and aacute;lisabb időben l and eacute;phesse and aacute;t a startvonalat. Ha elindult a verseny, a takkol and aacute;si seg and eacute;d megmutatja, hogy a sz and eacute;l alatt vagy felett van az optim and aacute;lis takkol and aacute;si sz and ouml;g ismeret and eacute;ben. A takkol and aacute;si seg and eacute;d haszn and aacute;lat and aacute;val egy sokkal hat and eacute;konyabb, and eacute;lvezetesebb vitorl and aacute;z and aacute;s and eacute;rhető el.
and nbsp;
and nbsp;
Ir and aacute;ny and iacute;tsa a sz and oacute;rakoztat and oacute;rendszer and eacute;t b and aacute;rhonnan a fed and eacute;lzeten
Ez a nagyszerű and oacute;ra t and aacute;vvez and eacute;rlő funkci and oacute;kkal is rendelkezik. T and ouml;ltse le a Connect IQ and trade; and aacute;ruh and aacute;zb and oacute;l az ingyenes alkalmaz and aacute;st, hogy vez and eacute;relhesse a FUSION hangrendszer and eacute;t b and aacute;rhonnan a haj and oacute;r and oacute;l (hangerő and aacute;ll and iacute;t and aacute;sa, sz and aacute;mok k and ouml;z and ouml;tti l and eacute;ptet and eacute;s). Ehhez sz and uuml;ks and eacute;ges egy 2014-es vagy and uacute;jabb GPSMAP and reg; chartplotter, mely FUSION-Link kapcsolatban van a FUSION hangrendszer and eacute;vel. Lehets and eacute;ges a VIRB and reg; XE akci and oacute;kamera and eacute;s a telefonja zenelej and aacute;tsz and oacute;j and aacute;nak ir and aacute;ny and iacute;t and aacute;sa is.
and nbsp;
and nbsp;
Fejlett fitnesz adatok
A quatix 3 sz and aacute;mos edzőfunkci and oacute;t biztos and iacute;t, mely megmutatja and aacute;llapot and aacute;t and eacute;s erőnl and eacute;t and eacute;t. Az első, a VO2 Max becslő funkci and oacute;. Ha sz and iacute;vritmus and eacute;rz and eacute;kelővel and sup1; haszn and aacute;lja, a fēnix 3 and ouml;sszes and iacute;ti az adatokat, p and eacute;ld and aacute;ul a fut and aacute;si sebess and eacute;get, sz and iacute;vritmust, mely seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel k and eacute;pes megbecs and uuml;lni a szervezete and aacute;ltal percenk and eacute;nt maxim and aacute;lisan felhaszn and aacute;lt oxig and eacute;n mennyis and eacute;g and eacute;t. K and ouml;vesse figyelemmel fejlőd and eacute;se sor and aacute;n a VO2 Max and eacute;rt and eacute;k and eacute;t and eacute;s and iacute;gy l and aacute;thatja, hogy nő erőnl and eacute;te, melyet and ouml;sszahasonl and iacute;that a hasonl and oacute; edzets and eacute;gi szintű felhaszn and aacute;l and oacute;kkal. Az egy and eacute;b fitnesz inform and aacute;ci and oacute;k k and ouml;z and ouml;tt megtal and aacute;lhat and oacute; a regener and aacute;l and oacute;d and aacute;si tan and aacute;csad and oacute;, valamint a Verseny Előrejelző is. Ez k and eacute;pes megmutatni, hogy a VO2 Max and eacute;rt and eacute;ke alapj and aacute;n megk and ouml;zel and iacute;tőleg mennyi idő alatt tud lefutni adott hossz and uacute;s and aacute;g and uacute; versenyt.
and nbsp;
and nbsp;
Fut and aacute;si dinamika funkci and oacute;
A quatix 3 tartalmazza a Garmin fut and aacute;si inform and aacute;ci and oacute;s rendszer and eacute;t, mely adatokat t and ouml;bb and eacute;rz and eacute;kelő haszn and aacute;lat and aacute;val sz and aacute;m and iacute;t ki. Ha a HRM-Run p and aacute;ntot and sup1; haszn and aacute;lja, a fēnix 3 tov and aacute;bb and iacute;tja az and uuml;temet, f and uuml;ggőleges oszcill and aacute;ci and oacute;t and eacute;s talaj and eacute;rint and eacute;si időt. Ezek az adatok egy and uuml;ttesen jelentik a fut and aacute;si dinamik and aacute;t, melyek befoly and aacute;solj and aacute;k a fut and aacute;si hat and eacute;konys and aacute;g and aacute;t.
and nbsp;
and nbsp;
and Uacute;sz and aacute;si and uuml;zemm and oacute;d
A quatix 3 nem csak fut and aacute;sra haszn and aacute;lhat and oacute;, hanem p and eacute;ld and aacute;ul and uacute;sz and aacute;sedz and eacute;sei sor and aacute;n is seg and iacute;ti. A Garmin Swim and trade; and uacute;sz and aacute;si funkci and oacute;it k and ouml;lcs and ouml;nv and eacute;ve, a quatix 3 r and ouml;gz and iacute;ti a t and aacute;vols and aacute;got, and uuml;temet, csap and aacute;ssz and aacute;mot and eacute;s egy and eacute;b adatokat. Csak mondja meg a quatix 3-nak a medence hossz and aacute;t and eacute;s kezdje meg az edz and eacute;st.
and nbsp;
and nbsp;
Navig and aacute;ljon!
Nincs m and eacute;g egy olyan GPS and eacute;s ABC (magass and aacute;gm and eacute;rő, barom and eacute;ter and eacute;s ir and aacute;nytű) kar and oacute;ra, mely tartalmazn and aacute; mindazt az edz and eacute;si funkci and oacute;t and eacute;s GPS technol and oacute;gi and aacute;t, mint a quatix 3. and Aacute;tfog and oacute; navig and aacute;ci and oacute;s and eacute;s nyomvonal r and ouml;gz and iacute;t and eacute;si funkci and oacute;i seg and iacute;tenek, ha let and eacute;r a jel and ouml;lt and uacute;tvonalr and oacute;l. Be and eacute;p and iacute;tett and eacute;rz and eacute;kelői ir and aacute;ny, magass and aacute;g and eacute;s időj and aacute;r and aacute;sv and aacute;ltoz and aacute;si inform and aacute;ci and oacute;kat biztos and iacute;tanak.
and nbsp;
GPS nyomvonalat r and ouml;gz and iacute;t and uacute;tja sor and aacute;n, valamint megjel and ouml;lheti a fontos helyeket, and uacute;gymint a start/c and eacute;l helysz and iacute;ne, ellenőrzőpontok, s and aacute;torhely vagy a j and aacute;rműve parkol and oacute;helye. A quatix 3 k and eacute;pes and uacute;tpontokb and oacute;l and ouml;ssze and aacute;ll and iacute;tott and uacute;tvonalon t and ouml;rt and eacute;nő navig and aacute;ci and oacute;ra, ak and aacute;r 1000 and uacute;tpont and eacute;s 10000 nyomvonalpont t and aacute;rol and aacute;s and aacute;ra.
and nbsp;
Magass and aacute;gm and eacute;rő, Barom and eacute;ter, Ir and aacute;nytű
A quatix 3 ABC and eacute;rz and eacute;kelőket tartalmaz, melyek val and oacute;s idejű inform and aacute;ci and oacute;t adnak. A be and eacute;p and iacute;tett magass and aacute;gm and eacute;rő mutatja a magass and aacute;g and aacute;t and eacute;s pontosan k and ouml;veti az emelked and eacute;st and eacute;s s and uuml;llyed and eacute;st, m and iacute;g a barom and eacute;ter seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel megbecs and uuml;lhető a v and aacute;rhat and oacute; időj and aacute;r and aacute;s. A 3 tengelyű ir and aacute;nytű akkor is mutatja az ir and aacute;nyt, ha and eacute;ppen nem mozog.
and nbsp;
A quatix 3 automatikusan kalibr and aacute;lja az ABC and eacute;rz and eacute;kelőket a GPS seg and iacute;ts and eacute;g and eacute;vel, mely a pontos, az aktu and aacute;lis időz and oacute;n and aacute;nak megfelelő and oacute;r and aacute;t is biztos and iacute;tja. A zavarmentes hőm and eacute;rs and eacute;kleti adatokhoz haszn and aacute;lja az opcion and aacute;lis tempe and trade; k and uuml;lső hőm and eacute;rs and eacute;klet jelad and oacute;t.
and nbsp;
Connect IQ
A quatix 3 a Connect IQ fel and uuml;letet haszn and aacute;lja, and iacute;gy sz and aacute;mos speci and aacute;lis alkalmaz and aacute;s, widget vagy egyedi sz and aacute;mlap t and ouml;lthető le hozz and aacute;, and iacute;gy t and eacute;ve m and eacute;g okosabb and aacute; ezt a Garmin okos and oacute;r and aacute;t.
and nbsp;
and nbsp;
Maradjon kapcsol and oacute;dva
Okos and Eacute;rtes and iacute;t and eacute;seinek k and ouml;sz and ouml;nhetően nem marad le az e-mail vagy a sz and ouml;veges and uuml;zenetekről, and eacute;rtes and iacute;t and eacute;sekről, melyeket az and oacute;r and aacute;n l and aacute;that akkor is, ha a telefonja a t and aacute;sk and aacute;j and aacute;ban van. A quatix 3 vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l fogadja a jeleket az arra alkalmas iPhone and reg; 4s (vagy and uacute;jabb) vagy Android and trade; okostelefonr and oacute;l and sup2;, and eacute;s jelzi, ha and uuml;zenete and eacute;rkezett, megmutatva azt a saj and aacute;t kiejlzőj and eacute;n.

and nbsp;
and nbsp;

Fizikai jellemzők

M and eacute;ret, Sz and eacute;l. xMag. xM and eacute;lys: 5.1 x 5.1 x 1.6 mm

Kijelző m and eacute;ret (Sz and eacute;l. xMag. ): 3.04 cm k and eacute;p and aacute;tl and oacute;

Kijelző felbont and aacute;s (Sz and eacute;l. xMag. ): 218 x 218 k and eacute;ppont

Kijelző t and iacute;pus: transzflekt and iacute;v MIP sz and iacute;nes, zaf and iacute;r lencse

S and uacute;ly: 85,0g

Akkumul and aacute;tor: and Uacute;jrat and ouml;lthető 300 mAh l and iacute;tium-ion

Műk and ouml;d and eacute;si idő: Ak and aacute;r 50 and oacute;ra UltraTrac m and oacute;dban, 20 and oacute;ra GPS m and oacute;dban and eacute;s ak and aacute;r 6 h and eacute;t and oacute;ra and uuml;zemm and oacute;dban

V and iacute;zhatlan: Igen

Nagy and eacute;rz and eacute;kenys and eacute;gű vevő: Igen

Glonass műholdas rendszer haszn and aacute;lata: Igen

T and eacute;rk and eacute;pek and eacute;s Mem and oacute;ria

Alapt and eacute;rk and eacute;p: Nem

Előre t and ouml;lt and ouml;tt t and eacute;rk and eacute;pek: Nem

Tov and aacute;bbi t and eacute;rk and eacute;pek fogad and aacute;sa: Nem

Be and eacute;p and iacute;tett mem and oacute;ria: 32 MB, 23 MB szabadon felhaszn and aacute;lhat and oacute;

Adatk and aacute;rtya: -

and Uacute;tpont/Kedvenc/Helysz and iacute;n:: 1000

and Uacute;tvonalak: 30

Nyomvonal mem and oacute;ria: 10000 pontb and oacute;l and aacute;ll and oacute; akt and iacute;v, ebből 100 menthető

Jellemzők

Automatikus tervez and eacute;s: Nem

Elektronikus ir and aacute;nytű: Igen

Barometrikus magass and aacute;gm and eacute;rő: Igen

Geocachingre is aj and aacute;nlott: Igen

K and uuml;lt and eacute;ri GPS-j and aacute;t and eacute;kok: Nem

Vad and aacute;sz/Hal and aacute;sz adatb and aacute;zis: Igen

3D t and eacute;rk and eacute;p n and eacute;zet: Nem

Nap/Hold adatb and aacute;zis: Igen

and Aacute;r/Ap and aacute;ly adatb and aacute;zis: Nem

Ter and uuml;letm and eacute;r and eacute;s: Igen

Egy and eacute;ni and Eacute;rdekes pontok (saj and aacute;t POIk bet and ouml;lt and eacute;s and eacute;nek t and aacute;mogat and aacute;sa): Nem

K and eacute;sz and uuml;l and eacute;kről-k and eacute;sz and uuml;l and eacute;kre adat and aacute;tvitel vezet and eacute;k n and eacute;lk and uuml;l: Igen

K and eacute;p n and eacute;zegető: Nem

and Uacute;szik: Nem

Digit and aacute;lis f and eacute;nyk and eacute;pezőg and eacute;p: Nem

H and aacute;romtengelyes elektronikus ir and aacute;nytű: Igen

F and eacute;nyk and eacute;p navig and aacute;ci and oacute; (geotaggelt f and eacute;nyk and eacute;pekre navig and aacute;ci and oacute;): Nem

Garmin Connect komptaiblis: Igen

Saj and aacute;t t and eacute;rk and eacute;p kompatibilis (Custom maps): Nem

Be and eacute;p and iacute;tett f and eacute;nyk and eacute;pezőg and eacute;p: Nem

Egy and eacute;b: Haj and oacute;z and aacute;si funkci and oacute;k, and Aacute;r/ap and aacute;ly adatb and aacute;zis, Bluetooth, ANT, Wi-Fi kompatibilis, Connect IQ app t and aacute;mogat and aacute;s, időj and aacute;r and aacute;s riaszt and aacute;s

and nbsp; Így is ismerheti: Quatix 3 010 01338 1 B, Quatix3010013381B, Quatix 3 010 01338 1B, Quatix3010-01338-1B, Quatix 3 010-01338-1 B
Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^